FI170411392 - 10 1/2 X 4" - 4 1/2" Cockerellites, (2) 4 1/2" Knightia - Cockerellites-Knightia-Fossil-Art-Sculpture

FI170411392

Size: 10 1/2"H × 4"W × 15"D

4 1/2" Cockerellites, (2) 4 1/2" Knightia

Weight: 32 lbs. with base

Inquire About This Item