170110330

Size: 15"H × 10"W × 4"D

3 5/8" Cockerellites, 3" Knightia, 2 3/4" Knightia

Weight: 31 lbs. stone and base