Q080814016cm

Size: 31"H × 49"W × 2 1/2"D

17" Diplomystus, 11 1/2" Phareodus